Adatvédelem

Tölgy Kiadó Kft.

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hatályos: 2020. november 24-től

1. A szabályozás célja és tárgya
Jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat célja, hogy a Tölgy Kiadó Kft-nél (a továbbiakban: Kiadó) mint adatkezelőnél a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos életviszonyokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályaival összhangban rendezze.

Ez a szabályzat meghatározza a Kiadónál az adatkezelés elveit, az adatkezelést magukban foglaló tevékenységi területeket, az adatkezelések és adatfeldolgozás feltételeit, a személyes adatok védelmének, az információs önrendelkezési jog érvényesítésének szabályait, valamint az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá a jogosulatlan adatkezelés megakadályozásának eszközeit; meghatározza az adatvédelem szempontjából fontos feladatokat, és szabályozza a felelősségi viszonyokat.

2. Személyi hatály
A szabályzat személyi hatálya azokra a természetes személyekre (élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet) terjed ki, akinek az adatait kezelik. E tájékoztató alapján az a természetes személy (továbbiakban Felhasználó, aki a Kiadó honlapján (www.tolgykiado.hu) működő Webáruházat használja; azt meglátogatja, azon regisztrál, vagy a honlapon regisztráció nélkül vásárol.

3. Értelmező rendelkezések
Az adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv. fogalomrendszeréhez igazodva a jelen szabályzat alkalmazása során használt fogalmakon a következőket kell érteni:

a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható érintettre (Felhasználóra) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az az érintett (Felhasználó), aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, lakcím, elérhetőségi adat, helymeghatározó adat, online létrehozott (legyen az hatóság vagy a Kiadó által létrehozott azonosító) alapján azonosítható;

b) adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

c) profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, tartózkodási helyhez) értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használják;

d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

e) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

f) adatkezelő: az, aki az érintett (Felhasználó) adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A www.tolgykiado.hu oldalon folytatott webáruházi értékesítés esetén a szolgáltatást nyújtó üzemeltető:

adatkezelő: Tölgy Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;
rövidített neve: Tölgy Kiadó Kft.
cégjegyzékszáma: 13 09 171327
adószám: 24996781-2-13
székhely: 2225 Üllő, Ady Endre utca 9.
postai címe (hivatalos levelezési címe): 2225 Üllő, Ady Endre utca 9.
elektronikus elérhetősége (e-mail cím): tolgykiado_kukac_tolgykiado.hu
honlapjának címe: www.tolgykiado.hu;

g) adatfeldolgozó: az a személy, aki a Kiadó, mint adatkezelő megbízásából adatok kezelését végzi;

h) címzett: az a természetes vagy jogi személy, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

i) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, amely nem azonos az érintettel (Felhasználóval), az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

j) az érintett hozzájárulása: az érintett (Felhasználó) akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

k) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

l) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

m) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

n) webáruház: a Kiadó honlapján (www.tolgykiado.hu) üzemeltetett internetes áruház (továbbiakban: „Webáruház”).

o) adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

p) tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban vagy e-mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja a Kiadónál, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Jelen Tájékoztató alapján folytatott adatkezelésekre a magyar jogszabályok és Magyarországon kötelezően alkalmazandó uniós jogszabályok (pl. a GDPR) rendelkezései figyelembevételével kerül sor.

4. Általános elvek
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet és azokat a céllal összeegyeztethető módon szabad kezelni.

Az adatfeldolgozást végzőknek biztosítaniuk kell, hogy az általuk kezelt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Ha azt észlelik, hogy a nyilvántartási rendszerhez jogosultsággal nem rendelkezők is hozzáférhetnek, kötelesek ezt a rendszer üzemeltetőjének és egyidejűleg a Kiadó ügyvezetőjének jelezni.

Az adatokhoz való hozzáférést a Kiadó munkatársainak a Kiadó ügyvezetője engedélyezi, és egyben meghatározza a jogosultság tartalmát, illetve terjedelmét.

Az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra személyes adatot továbbítani kizárólag jogszabályi rendelkezés vagy az érintett írásban kifejezett hozzájárulása alapján szabad. A hozzájáruló nyilatkozatban egyértelműen meg kell határozni a címzettet, akinek az adatot továbbítani lehet. Az érintett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szükséges a személyes adat nyilvánosságra hozatalához.

A Kiadónál adatfeldolgozást végző személyek a foglalkoztatási jogviszonyuktól függően munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartoznak az adatkezelési szabályok betartásáért. A szabályok vétkes megszegésével okozott kárt mind az érintetteknek, mind a Kiadónak kötelesek megtéríteni.

Az adatfeldolgozónak jelentenie kell, ha adatvédelmi incidenst észlel, vagy ha a felelősségi körébe tartozó személyes adatokhoz illetéktelen hozzáférésről szerez tudomást. A bejelentésre az adatkezelést engedélyező (ügyvezető) a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi.

5. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a Webáruházban a vonatkozó szolgáltatás leírásánál található.

Adatkezelésre kerül sor különösen az alábbi célokból:

- regisztráció és bejelentkezés;

- online rendeléssel (vásárlással) kapcsolatos általános adatkezelés;

- hírlevél-feliratkozás/küldés;

- panaszkezelés;

- a Kiadó telefonos ügyfélszolgálatán keresztül folytatott telefonbeszélgetések rögzítése;

- nyereményjátékok, sorsolások, szavazások lebonyolítása;

- kapcsolatfelvételi űrlap használata;

- „sütik, cookie-k” használata.

6. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha

a) az érintett (Felhasználó) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Felhasználó) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Felhasználó) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

7. Személyes adatok kezelése
A Kiadó a megadott személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Jogszabály vagy a Kiadó adatkezelési szabályainak ilyen irányú rendelkezése nélkül a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról le nem iratkozik. Ha jogszabály ezt kifejezetten nem zárja ki, jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Kiadó jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Jogszabály vagy a Kiadó adatkezelési szabályainak ellenkező rendelkezése hiányában a Felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetők a Kiadó, mint adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

A Kiadó bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Kiadó érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. – esetén az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. A Kiadó, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Kiadót nem terheli felelősség.

A Kiadó rendszere a Felhasználók aktivitásáról (automatikusan) adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Az automatikusan (technikailag) rögzített adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Ha a Felhasználó a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette (pl. leiratkozott), úgy ezt követően a technikai adatokból az ő személye nem beazonosítható.

8. Eljárás a Webáruház üzemeltetésének átengedése esetén
Ha a Kiadó a Webáruház üzemeltetését részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy a Kiadó által kezelt személyes adatokat az üzemeltetésbe bevont harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül maradéktalanul átadhatja további kezelésre. Az adattovábbítás kizárólag az átadás időpontjában már regisztrált Felhasználókra vonatkozik és azonos adatkezelési feltételekkel jár, a célja az érintettek zavartalan további kiszolgálásának biztosítása. A Felhasználó tiltakozása esetén az érintett felhasználó adatainak az e pontban foglalt célú továbbítása nem lehetséges.

9. Cookie-k, sütik és hasonló technológiák:
A Kiadó, vagy a külső szolgáltató által fejlesztett webáruház funkcionalitásának monitorozása és fejlesztése, továbbá a működés során fellépő esetleges technikai problémák – pl. böngészés lassulása, a tartalom elérhetetlensége, adatvesztés megelőzése – kezelés, továbbá a használati szokásokra, a böngészési aktivitásokra, valamint a Felhasználók által preferált böngésző programok típusa és verziószáma, az operációs rendszerek típusa, a böngészés földrajzi helyszíne, a Felhasználó egyéni beállításainak megjegyzése, a honlap használatával kapcsolatban jelzett egyedi igényekre vonatkozó információk gyűjtésén és elemzésén keresztül a személyre szabott tartalom kiszolgálása érdekében a Felhasználó böngészésre használt eszközén kis adatcsomagot ( „cookie” vagy „süti”) helyez el, vagy ehhez hasonló technológiákat alkalmaz. A „cookie” célja az oldal magas színvonalú és gyors működésének biztosítása. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy olyan „sütiket” és hasonló technológiai eszközöket alkalmazzon, amely eszközök nem a Felhasználóról, mint egyénről, hanem a Webáruház látogatóinak, vásárlóinak összesített felhasználási szokásairól gyűjtenek adatokat. A „cookie-t” a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a „cookie-k” alkalmazását korlátozza vagy tiltsa.

A böngészők menüsorában található „Segítség” vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet kezelni, korlátozni, törölni vagy teljesen letiltani a „sütiket”. A cookie-k tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy nélkülük az oldal működése nem teljes értékű.

A Webáruház első látogatása alkalmával felugró ablakban megjelenő cookie-tájékoztató elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a böngészésre használt eszközén „sütik” elhelyezése történjen meg. A weboldal működéséhez elengedhetetlen „sütik” a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is elhelyezhetők a böngészésre használt eszközén, azonban ezeknek a „sütiknek” a beállításai is megváltoztathatók a böngészőkben.

10. Regisztráció és bejelentkezés
A Kiadó webáruháza regisztrációval és regisztráció nélkül is igénybe vehető. A regisztráció (felhasználói fiók létrehozása) megkönnyíti és gyorsítja az internetes áruház használatát, mert nem kell minden használatkor elküldeni a Kiadó részére a személyes adatokat.

A regisztrációnál rögzítésre kerülő kötelező adatok célja a Kiadó weboldalán található szolgáltatások elérhetősége, személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Kiadó weboldalán célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. További adatkezelési cél a Felhasználó azonosítása, jogosultságok, kedvezmények biztosítása, a Felhasználó ellenőrzése, adatok módosításának, törlésének biztosítása és a rendelés folyamatának egyszerűsítése. Kezelt adatok köre: név és e-mail cím, telefonszám, jelszó, szállítási és számlázási adatok.

11. Kiszállítással összefüggő adatkezelés
A Kiadó – a Felhasználó által kezdeményezett vásárlás esetén – továbbítja a szerződésben érintett felek adatait a logisztikai szolgáltató részére annak érdekében, hogy ki tudják szállítani a Felhasználó által megrendelt termékeket.

Érintett: az a Felhasználó, illetve a Felhasználó által megjelölt egyéb címzett, akinek részére a Kiadó a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

Kezelt adatok köre: címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege, számlázási név és cím, továbbá a Kiadó részére önkéntesen megadott kiegészítő információk, a megjegyzésekben foglalt adatok.

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Adatátadás, adatátadás címzettjei: házhozszállítás, Pick Pack Pontos kiszállítás vagy Foxpost automatába torténő továbbítás, vagy más logisztikai/postai szolgáltató igénybevétele esetén a fenti adatokat a Kiadó átadja a logisztikai/postai szolgáltató (futárszolgálat) szállító cég részére.

Az adattovábbítás jogalapja egyetemes postai szolgáltató (a Magyar Posta Zrt.) igénybevétele esetén a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja figyelemmel a Postatv. 6. § és 18. §-ára (az adatok kezelése szükséges az egyetemes postai szolgáltatás, mint közérdekű feladat végrehajtásához, amelyre a Magyar Posta Zrt. a Postatv. 6. § és 18. §-a alapján kijelölésre került), míg az egyetemes postai szolgáltatások körén kívüli postai szolgáltatás (a Magyar Posta Zrt.-n kívüli egyéb szolgáltató) igénybevétele esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adattovábbítás a Kiadó és a postai szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ami abban nyilvánul meg, hogy e nélkül a szerződés teljesítése és igazolása nem lenne lehetséges a postai szolgáltatások teljesítésére előírt jogszabályi feltételek szerint).

Amennyiben a Felhasználó által kiválasztott futárszolgálat a Kiadó tevékenységi körén kívül eső okból nem képes a megrendelés leadásakor jelzett határidőben vagy a tőle elvárható minőségben kiszállítani a megrendelt terméket, úgy a Kiadó a megfelelő időben történő szállítás érdekében jogosult más szolgáltatónak átadni a kiszállítandó csomago(ka)t és továbbítani a kiszállítással kapcsolatban kezelt adatokat, amelyről e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

A postai szolgáltatók/futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogad.

12. Adattovábbítás fizetési szolgáltatók részére
Ha Felhasználó a Kiadó szolgáltatásainak igénybevételekor online fizetést választ, a megvásárolt áru(k) értékét a CIB Bank biztonságos online fizetői felületén egyenlítheti ki.

A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg: a Kiadó (webáruház) a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS (Transport Layer Security )titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmát csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Kiadó webáruháza tájékoztatja a Felhasználót. A kártyás fizetéshez TLS titkosítást is támogató internetes böngésző szükséges.

A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé. A vásárolt áru ellenértéke azonnal zárolásra kerül a Felhasználó kártyaszámláján.

13. Hírlevél, tájékoztató e-mail
A regisztrált Felhasználók és a weboldalon vendégként vásárlók részére a Kiadó jogosult – kizárólag a Kiadó szolgáltatásaival közvetlenül összefüggő (pl. új termék megjelenése, előrendelés, rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatás, üzemszünet stb) ügyekben – hírlevelet, tájékoztatót küldeni. A hírlevelet a Felhasználó által a regisztráció során vagy vásárláskor megadott e-mail címre küldi ki a Kiadó. Tájékoztató hírlevél kiküldésére kerül sor abban az esetben is, ha a Felhasználó megszakítja a megkezdett vásárlási folyamatot és nem rendeli meg a kosarába helyezett terméket. A hírlevél a Kiadóra vonatkozó direkt marketing elemekkel rendelkezhet és reklámot tartalmazhat.

14. Az Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Ha a Felhasználó sérelmezi, ahogyan a Kiadó az adatait kezeli, kérjük, hogy először a Kiadót keresse meg. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk!

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók, mint érintettek a Kiadótól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a Társaság címére (2225 Üllő, Ady E. u. 9.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@tolgykiado.hu címre küldött e-mailben:

- kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik kezeléséről (hozzáférés joga),

- kérhetik a személyes adataik helyesbítését, törlését,

- kérhetik az adatkezelés korlátozását,

- tiltakozhatnak az adatkezelés ellen,

- visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.

A levélben küldött tájékoztatás-kérést a Kiadó akkor tekinti hitelesnek és jogszerűnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést a Kiadó akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó a regisztrált e-mail címéről küldik.

Amennyiben kétség merül fel a tájékoztatást kérő jogosultságát illetően, a Kiadó felkérheti a személyazonosságának igazolására a tájékoztatást kérőt. A Kiadó ebben az esetben az alábbiak közül egy vagy két azonosító megadását kéri:

- regisztrált telefonszám, rendelésazonosító (félbeszakadt rendelés esetén is), felhasználói azonosító, rendelési adatok (átvételi mód, szállítási cím, címzett telefonszáma, termék neve stb.), regisztrált e-mail cím;

Az azonosításhoz használt személyes adatok kizárólag az azonosítás céljára és annak elvégzésének időtartamáig kerülnek felhasználásra.

A hozzáférés joga A hozzáférés joga alapján a Felhasználó kérelmére a Kiadó tájékoztatást ad arról, hogy kezeli-e személyes adatát. A kezelt adatokra vonatkozóan az alábbiakról ad tájékoztatást a Kiadó:

- milyen célból kezeli az adatokat,

- kiknek továbbítja az adatokat,

- mennyi ideig tárolja az adatokat,

- milyen forrásból jutott hozzá az adatokhoz.

A Felhasználó tájékoztatását a Kiadó csak az GDPR-ban és az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Kiadó 30 napon belül írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen indok alapján került sor.

Személyes adatok helyesbítése, törlése: Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Kiadó rendelkezésére áll, a személyes adatot a Kiadó helyesbíti és erről a felhasználót értesíti. Egyéb esetekben a helyesbítésre a Felhasználó kérése alapján, a helyes adat megadását követően kerülhet sor. Hibásan megadott személyes adatból keletkezett kárért a Kiadó semminemű felelősséget nem vállal.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ha a Kiadó a Felhasználó tiltakozását megalapozottnak találja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A hozzájárulás visszavonásához való jog Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó a Kiadó címére (2225 Üllő, Ady E. u. 9.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@tolgykiado.hu címre küldött e-mailben jelzett nyilatkozat útján bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében a Kiadó nem kezeli tovább a személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

A Kiadó legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Kétség esetén a Kiadó jogosult a kérelmezőt személyazonosságának igazolására felhívni. A személyazonosság igazolásához kizárólag a Kiadónál ismert személyes adatok kérhetők el. Kérelem elutasítása esetén a Kiadó a válaszában részletesen kifejti a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat. Ha a Felhasználó nem ért egyet a Kiadó döntésével, bírósághoz fordulhat.

A Felhasználó szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

E-mail: ugyfelszolgalat_kukac_naih.hu

15. Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése

Jelen Tájékoztató 2020. november 24. napján lép hatályba. A Kiadó a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.